Harjoitteluhaku on nyt auki, ruoka- ja puhtauspalvelualan opiskelija, tule meille harjoitteluun!

Hakulomake

Saavutettavuusseloste

Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Helsingin kaupungin Palvelukeskus Helsingin urasivut (Palke rekry) -verkkosivustoa. Sivuston osoite on https://palkerekry.hel.fi/.

Kaupungin tavoite

Digitaalisten palveluiden saavutettavuudessa Helsingin tavoitteena on pyrkiä vähintään WCAG-ohjeiston mukaiseen AA- tai sitä parempaan tasoon, mikäli se on kohtuudella mahdollista.

Vaatimustenmukaisuustilanne

Tämä verkkosivusto täyttää lain asettamat kriittiset saavutettavuusvaatimukset WCAG 2.1 -tason AA mukaisesti seuraavin havaituin puuttein.

Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei vielä täytä kaikkia lain asettamia saavutettavuusvaatimuksia.

Havaitut puutteet

Sivustolla on Facebook ja Instagram upotteita, jotka ovat vaikealukuisia avustaville teknologioille (WCAG 2.1: 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö, 1.3.1 Informaatio ja suhteet, 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa))

Puutteiden korjaus

Sivuston hakukentillä on useita otsikkoattribuutteja (WCAG 2.1: 1.3.1 Informaatio ja suhteet, 2.4.6 Otsikot ja nimilaput, 3.3.2 Nimilaput tai ohjeet). Puute korjattu 2023.

Sivustolla on sosiaalisen median linkkejä, joiden kuvaus on epäselvä (WCAG 2.1: 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa)). Puute korjattu 23.8.2023.

Sivuston navigaatiovalikko responsiivisessa tilassa sekoittuu osittain sivun taustaan (WCAG 2.1: 1.4.10 Responsiivisuus). Puute korjattu 2023.

Yhteydenottosivun yhteystiedot ovat tekstiä esittäviä kuvia, joiden informaatiota ei ole saatavilla muualla sivustolla (WCAG 2.1: 1.4.5 Tekstiä esittävät kuvat). Puute korjattu 2023.

Sivustolla on linkkejä, joiden kontrastisuhde taustaan ei ole riittävä ja toisia linkkejä, joiden kontrastisuhde heikkenee kohdistettaessa hiirellä (WCAG 2.1: 1.4.3 Kontrasti (minimi)). Puute korjattu 2023.

Sivustolla on linkkejä, joiden kuvaus on pelkkä ”Lue lisää” (WCAG 2.1: 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa)). Puute korjattu 23.8.2023.

Sivustolla on linkkejä, joiden kuvaus on pelkkä ”Lue lisää” (WCAG 2.1: 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa)).  Puute on korjattu 22.3.2022.

Sivustolla on linkkejä, joiden kontrastisuhde taustaan ei ole riittävä ja toisia linkkejä, joiden kontrastisuhde heikkenee kohdistettaessa hiirellä (WCAG 2.1: 1.4.3 Kontrasti (minimi)). Puute on korjattu 18.3.2022.

Sivustolla on sosiaalisen median linkkejä, joiden kuvaus on epäselvä (WCAG 2.1: 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa)). Puute on korjattu 18.3.2022.

Yhteydenottosivun yhteystiedot ovat tekstiä esittäviä kuvia, joiden informaatiota ei ole saatavilla muualla sivustolla (WCAG 2.1: 1.4.5 Tekstiä esittävät kuvat). Puute on korjattu 18.3.2022.

Loput puutteista tullaan korjaamaan sivustolle vuoden 2023 aikana tehtävien päivitysten myötä.

Tiedon saanti saavutettavassa muodossa

Mainituista puutteista johtuen saavuttamatta jäävää sisältöä voi pyytää seuraavalta henkilöltä:

Palvelukeskus Helsinki
HR-suunnittelija
Jenny Valkonen
jenny.valkonen@hel.fi

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 03.03.2022.

Saavutettavuuden arviointi

Saavutettavuuden arvioinnissa on noudatettu Helsingin kaupungin työohjetta ja menetelmiä, jotka pyrkivät varmistamaan sivuston saavutettavuuden kaikissa työvaiheissa.

Saavutettavuus on tarkistettu ulkopuolisen asiantuntijan suorittamana auditointina sekä itsearviona.

Saavutettavuus on tarkistettu käyttäen ohjelmallista saavutettavuustarkistusta sekä sivuston ja sisällön manuaalista tarkistusta.

Arviointityökalujen raportoimat epäkohdat on tarkastettu ja tarvittaessa korjattu.

Ulkopuolisen asiantuntija-auditoinnin on suorittanut Unicus Oy.

Saavutettavuusselosteen päivittäminen

Sivuston saavutettavuudesta huolehditaan jatkuvalla valvonnalla tekniikan tai sisällön muuttuessa sekä määräajoin suoritettavalla tarkistuksella. Tätä selostetta päivitetään sivuston muutosten ja saavutettavuuden tarkistusten yhteydessä.

Palaute ja yhteystiedot

Sivuston saavutettavuudesta vastaa Palvelukeskus Helsinki

Yhteyshenkilö:
Talous- ja hallintopalvelut

elina.tarkkonen@hel.fi

Ilmoittaminen ei-saavutettavasta sisällöstä

Mikäli käyttäjä kokee, etteivät saavutettavuuden vaatimukset kuitenkaan täyty, voi tästä tehdä ilmoituksen sähköpostilla helsinki.palaute@hel.fi tai palautelomakkeella www.hel.fi/palaute.

Tietojen pyytäminen saavutettavassa muodossa

Mikäli käyttäjä ei koe saavansa sivuston sisältöä saavutettavassa muodossa, voi käyttäjä pyytää näitä tietoja sähköpostilla helsinki.palaute@hel.fi tai palautelomakkeella www.hel.fi/palaute. Tiedusteluun pyritään vastaamaan kohtuullisessa ajassa.


Saavutettavuuden oikeussuoja, täytäntöönpanomenettely

Mikäli henkilö kokee, ettei hänen ilmoitukseensa tai tiedusteluunsa ole vastattu tai vastaus ei ole tyydyttävä, voi asiasta tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö


www.saavutettavuusvaatimukset.fi


saavutettavuus@avi.fi

Puhelinvaihde: 0295 016 000


Avoinna: ma-pe klo 8.00 – 16.15

Helsingin kaupunki ja saavutettavuus

Kaupunki edistää digitaalisten palveluiden saavutettavuutta yhdenmukaistamalla julkaisutyötä ja järjestämällä saavutettavuuteen keskittyvää koulutusta henkilökunnalleen.

Sivustojen saavutettavuuden tasoa seurataan jatkuvasti sivustoja ylläpidettäessä. Havaittuihin puutteisiin reagoidaan välittömästi. Tarvittavat muutokset pyritään suorittamaan mahdollisimman nopeasti.

Vammaiset ja avustavien teknologioiden käyttäjät

Kaupunki tarjoaa neuvontaa ja tukea vammaisille ja avustavien teknologioiden käyttäjille. Tukea on saatavilla kaupungin sivuilla ilmoitetuilta neuvontasivuilta sekä puhelinneuvonnasta.

Saavutettavuusselosteen hyväksyntä

Tämän selosteen on hyväksynyt 25.03.2022

Palvelukeskus Helsinki

Helsingin kaupunki